คลังบทความของบล็อก

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ส่วนประสมทางการตลาดบริการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของบุคคลทั่วไปในเขตอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ชื่อผลงานวิจัย :  ส่วนประสมทางการตลาดบริการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของบุคคลทั่วไปในเขตอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

Research Title :SERVICE MARKETING MIX AND DECISION TO USE ACCOMMODATION FOR

INDIVIDUALS IN MUEANG DISTRICT ROI ET PROVINCE

เจ้าของผลงาน :อ.รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์,อ.ตรีธิดา บุญทด,มนัสวีร์  วิเศษหวาน, กนกพร  คันโททอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563 17 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การพัฒนาการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดร้อยเอ็ด
Research Title :Development of Cost Accounting for Occupations of Organic Agricultural Products in Roi Et

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา อาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : Journal of Roi Et Rajabhat University (2563) Volume 14 No.1 January - April 2020

   ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการ รายการโทรทัศน์แนะนำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการ รายการโทรทัศน์แนะนำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Research Title : DEVELOPMENT OF PUBLIC RELATIONS MEDIA IN STYLE OF TELEVISION

PROGRAMS, INTRODUCTION TO THE FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION AND ACCOUNTING, ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ญาณกร เขตศิริสุข ภานุวัตน์ ชิระยานนท์  อธิวัฒน์ ขุมเพ็ชร์
 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความสามารถทางด้านนวัตกรรมบริการและผลการดำเนินงานขององค์การอย่างยั่งยืน: งานวิจัยเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

ชื่อผลงานวิจัย :   ความสามารถทางด้านนวัตกรรมบริการและผลการดำเนินงานขององค์การอย่างยั่งยืน: งานวิจัยเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

Research Title : SERVICE INNOVATION CAPABILITY AND SUSTAINABLE FIRM PERFORMANCE: AN EMPIRICAL RESEARCH OF HOTEL BUSINESS IN THAILAND

เจ้าของผลงาน :อ.ดร.ภัทริกา ชิณช่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารปัญญาภิวัฒน์ อยู่ในฐาน ACI (ASEAN Citation Index) และอยู่ในฐานดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ( TCI : Thailand Citation Index) กลุ่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ที่ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย :   ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ที่ใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Research Title : The relationship of service marketing mix strategies on consumer selection behavior Who use Greenview Rajabhat Professional Experience Center Roi Et Rajabhat University

เจ้าของผลงาน :ผศ.สุติมา ฮามคำไพ ,อ.พรรณภา สังฆะมณี ผศ.เกษศรินทร์ ภิณญาคง อ.สิทธิ์ศักดิ์ เตียงงาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาขาวิชาการตลาด สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 26-27 มิถุนายน 2562

ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ชื่อผลงานวิจัย :   ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

Research Title : Factors affecting the decision to use hotel room services at Chang Yai Jaidee Hotel, Mueang District, Yasothon Province

เจ้าของผลงาน :ผศ.สุติมา ฮามคำไพ ,อ.พรรณภา สังฆะมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและสาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 26-27 มิถุนายน 2562

อารยธรรมอีสานอาหารพื้นถิ่น: ร้านขายขนมจีนสู่การท่องเที่ยวแบบอีสานฟู้ดทัวร์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย อารยธรรมอีสานอาหารพื้นถิ่น: ร้านขายขนมจีนสู่การท่องเที่ยวแบบอีสานฟู้ดทัวร์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

Research Title :Isan civilization, local food: Kanom Jeen shop to Isan food tour in Roi Et Province

เจ้าของผลงาน :

อ.รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์,อ.ตรีธิดา บุญทด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6 คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.6 มิถุนายน 2562

การส่งเสริมเอกลักษณ์รายการอาหารอีสานพื้นถิ่น ตามเส้นทางร้านขายขนมจีน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย การส่งเสริมเอกลักษณ์รายการอาหารอีสานพื้นถิ่น ตามเส้นทางร้านขายขนมจีน จังหวัดร้อยเอ็ด

Research Title :Promoting local northeastern food menu identity Follow the path to Knmhin Shop Roi Et Province

เจ้าของผลงาน : อ.ตรีธิดา บุญทด,อ.รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  และการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ “The 2nd National and International Conference Educational and Technology 2018” 26 กรกฎาคม 2562

ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE

ชื่อผลงานวิจัย ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE

Research Title :Potential, readiness of Roi Et Province and the MICE Business Meeting

เจ้าของผลงาน : อ.สุริยาวุธ ธรณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 26-27 มิถุนายน 2562

ศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยว

ชื่อผลงานวิจัย : ศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยว

Research Title :The potential of the MICE industry in Roi Et Province which affects tourists decision making behavior

เจ้าของผลงาน : อ.สุริยาวุธ ธรณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 15-16 กรกฎาคม 2562

A Conceptual Model of Knowledge Transfer Capability and Business Performance.

ชื่อผลงานวิจัย :


Research Title :A Conceptual Model of Knowledge Transfer Capability and Business Performance.

เจ้าของผลงาน : อ.ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ : The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research 2019 (RERU ICET III): Innovative Local Development 12 กรกฎาคม 2562 หน้า 126-137

กลยุทธ์การฝึกอบรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย : กลยุทธ์การฝึกอบรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


Research Title :Training Strategies Affecting Performance Efficiency among Operation Officers in Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Roi Et Province

เจ้าของผลงาน : อ.ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์,ดุจเดือน ปัญโญวัฒน์  อาจารย์ นักศึกษาประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด TCI กลุ่มที่ 2 ปีที่ 13 (3) (กันยายน-ธันวาคม 2562) หน้า 55-67

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการเรียนรู้องค์กร กับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร ความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน และผลการดำเนินงาน: การศึกษาเชิงประจักษ์ บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

ชื่อผลงานวิจัย : โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการเรียนรู้องค์กร กับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร ความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน และผลการดำเนินงาน: การศึกษาเชิงประจักษ์ บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย


Research Title :Structural Relationship Model of Organizational Learning Capability, Organizational Innovativeness, Competitive Advantage and Firm Performance : An Empirical Investigation from Parts Automotive in Thailand

เจ้าของผลงาน : อ.ดร. มงคล เอกพันธ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน  วารสารวิทยาการสมัยใหม่ TCI กลุ่มที่ 1 ปีที่ 12(2)(กรกฎาคม-ธันวาคม
2562) หน้า 1-19
งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การจัดการเชิงรุกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อผลงานวิจัย : การจัดการเชิงรุกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Research Title :Proactive Management that Affects the Efficiency of Credit Management of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in the Northeast

เจ้าของผลงาน : อ.ดร. การุณพงศ์ศาสตร์ ,อรอุมา ชุมประสงค์  อาจารย์ นักศึกษา ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด TCI กลุ่มที่ 2 ปีที่ 13 (3) (กันยายน-ธันวาคม 2562) หน้า 205-215
งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย :ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

Research Title :Operation Factors Effecting Success of Restaurant business in Muang Roi Et    

เจ้าของผลงาน :  อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ : The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research 12 กรกฎาคม 2562 หน้า 275-284

   ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผลกระทบของบุคลิกลักษณะของวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบของบุคลิกลักษณะของวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Research Title :The effect of the characteristics of the accounting profession on the operational quality of the company accountants in Ubon Ratchathani Province

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา อาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 822-832

   ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การพัฒนาภูมิปัญญาการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพของประชาชนในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาภูมิปัญญาการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพของประชาชนในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Research Title :The development of wisdom for the career cost accounting of people in Selaphum District Roi Et Province

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา อาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) หน้า 57-94

   ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผลกระทบของจริยธรรมทางการบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบของจริยธรรมทางการบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดร้อยเอ็ด

Research Title :The impact of accounting ethics on work success of company accountants in Roi Et Province

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา อาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) หน้า 120-141

   ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผลกระทบความพึงพอใจค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบความพึงพอใจค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Research Title :The effect of Pay satisfaction on intention to Leave  of  police officer  Royal Thai Police Headquarters

เจ้าของผลงาน : ดร.มงคล เอกพันธ์ อาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : Journal of Modern Management Science  12 (1) 28 มิ.ย. 2562 - In 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

   ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร

Research Title : The Effects of Professionalism on the Audit Quality of Certified Public Accountants in the Bangkok Metropolitan Region

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด