คลังบทความของบล็อก

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบความพึงพอใจค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Research Title :The effect of Pay satisfaction on intention to Leave  of  police officer  Royal Thai Police Headquarters

เจ้าของผลงาน : ดร.มงคล เอกพันธ์ อาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : Journal of Modern Management Science  12 (1) 28 มิ.ย. 2562 - In 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

   ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร

Research Title : The Effects of Professionalism on the Audit Quality of Certified Public Accountants in the Bangkok Metropolitan Region

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ชื่อผลงานวิจัย :การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก บ้านเหล่าไพรงาม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Research Title :

เจ้าของผลงาน :  อ.ดวงเดือน เภตรา   อาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่
งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

ชื่อผลงานวิจัย ระบบบริหารจัดการคลินิก กรณีศึกษา คลินิกหมอธีรวุฒิ – หมอปนัดดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Research Title : Clinic Management System: A Case Study of Doctor Theerawut-Pananada, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Buri Ram District Buriram province.

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ญาณกร เขตศิริสุข  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการ 4-5 มีค 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย ความรู้ทางธุรกิจและการสนับสนุนของรัฐบาลที่มีต่อผลประกอบการของร้านค้าฐานชุมชนไทยที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

Research Title : Business Knowledge and Government Support affecting Business Performance of Thai Community-based Stores in Pracharat-Bule-Flag project.

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วRajabhat j.sci.Humanit.Soc.Sci. 20 (1) :194-206 ,2019

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบของกลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการเงินที่ดีที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Research Title : TThe impact of good financial operational strategies that affect the work of financial staff, the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in the northeastern region.

เจ้าของผลงาน : อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารการวิจัยกาสะลองคำ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ด้านการบัญชี การเงิน และพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

Research Title : The effect of performance evaluation on job motivation of personnel in accounting, finance and supplies, local administrative organizations in provincial areas.

เจ้าของผลงาน : อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกรมคม – มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบของกลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการเงินที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของ พนักงานสายงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Research Title : The impact of good financial performance strategies on the performance of Finance staff, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in the Northeast region.

เจ้าของผลงาน : อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 ISSN 1906-8824. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (จำกัด) มหาชน สาขาร้อยเอ็ด

Research Title : Changing leadership of executives that affect the teamwork efficiency of the company employees. Big C Supercenter (Public Company Limited) Roi Et Branch

เจ้าของผลงาน : ชนี ศรีมนตรี  และผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ นักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการแพรวา กาฬสินธุ์. 11-22 พ.ค.- ส.ค.2562 ปีที่ 6 (2)
ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่
งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Research Title : Management with high efficiency affects the work efficiency of personnel. Roi Et Rajabhat University

เจ้าของผลงาน : อ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ และผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ นักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการแพรวา กาฬสินธุ์. 11-22 พ.ค.- ส.ค.2562 ปีที่ 6 (2)
ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่
งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย เครื่องซีล Sealing Machine 

Research Title : Sealing Machine 

เจ้าของผลงาน : อ.ศศิกาญจน์  หมอกมีชัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ 6-8
ธ.ค. 2561 ฉบับที่ 4 ประจำปี 2561.ISSN : 2465-4450ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย Packaging Design “Fermented Fish Cubes” ได้รับผลการตัดสินจากการประกวดอันดับที่ 4 ประเภท ผลงานสร้างสรรค์

Research Title : Packaging Design “Fermented Fish Cubes”

เจ้าของผลงาน : อ.ศศิกาญจน์  หมอกมีชัย อาจารย์  ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ 6-8
ธ.ค. 2561 
ฉบับที่ 4 ประจำปี 2561.ISSN : 2465-4450 ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย การสื่อสารดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมกการบังคับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของประชาชนในจังหวัดยโสธร

Research Title : Digital Communication of the Office of the Commission and the Promotion of Insurance Business that Affects Motivation for Voluntary Motor Insurance of People in Yasothon Province

เจ้าของผลงาน : อโนมา อินทรีย์ และอาจารย์จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ  นักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. ปีที่ 13 (2). 1-9 ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่
งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชื่อผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด


Research Title : The relationship between human relations and the performance of industrial business accountants in Roi Et province

เจ้าของผลงาน : ผศ.บุญช่วง ศรีธรราษฎร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ปี่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559) (อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  TCI กลุ่ม 1) ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่
งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย ผลกระทบของสมรรถนะทางการบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีห้างหุ่นส่วนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

Research Title :The impact of accounting performance on the performance of accountants in the Roi Et province

เจ้าของผลงาน : ผศ.บุญช่วง ศรีธรราษฎร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ISSBN 2286-7139 (อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยTCI กลุ่ม 1) ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่นี่
งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย สภาพและปัญหาการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Research Title : Conditions and problems of public policy implementation in the development of the quality of life for the elderly

เจ้าของผลงาน :  อาจารย์สิทธิพนธ์ โพดาพล,อาจารย์ ดร.ไพศาล แน่นอุดร และอาจารย์  ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐ์สังข์    อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 10ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย ผลของโครงการประชาธิปไตยชุมชน ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร และตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Research Title : The results of the community democracy project To participate in local development of people in Dong Sing Subdistrict, Changhan District and Sa-at Sombun Subdistrict, Mueang District, Roi Et Province

เจ้าของผลงาน :  อาจารย์ศรายุทธ อันทะไชย์,อาจารย์ ดร.นครชัย ชาญอุไร และอาจารย์  ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ    อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 10ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาระบบการบริหารจัดการการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษารัฐ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย

Research Title : The study of the management system for hiring foreign teachers to teach in higher education In the northeastern region of Thailand

เจ้าของผลงาน :  อาจารย์พูนสุข จันทร์ศิลป์ ,อาจารย์ปรมัตถ์ โพดาพลและอาจารย์วิไลวรรณ โพนศิริ    อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 10ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัย การจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้วและตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Research Title : Value chain management affecting the success of dormitory businesses in Ko Kaeo Municipality and Tha Muang Subdistrict, Selaphum District, Roi Et Province

เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐ์สังข์  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารแพรวากาฬสินธุ์. 2559. ปีที่ 3 (3)(พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 - กันยายน - ธันวาคม 2559)

งบประมาณ : งบทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด